• Pokey Okey - Signature Dish

  • Pokey Okey

  • Pokey Okey

  • Pokey Okey

Restaurant Pokey Okey
Categories All, Japanese Cuisine

Pokey Okey

Address: 8060 Anderson Rd, Richmond, BC V6Y 1S4
Phone: (604) 370-0229
Website: https://www.pokeyokey.com/order.html

Make reservation and mention FEAST.

Pokey-Okey-Menu