• Yokohama Teppanyaki & Sushi Bar - Signature Dish

  • Yokohama Teppanyaki & Sushi Bar

  • Yokohama Teppanyaki & Sushi Bar

  • Yokohama Teppanyaki & Sushi Bar

  • Yokohama Teppanyaki & Sushi Bar

Restaurant Yokohama Teppanyaki & Sushi Bar
Categories All, Japanese Cuisine

Yokohama Teppanyaki & Sushi Bar

Address: 140-12251 No 1 Rd, Richmond, BC V7E 1T6
Phone: (604) 271-8896
Website: http://yokteppan.com

Make reservation and mention FEAST.

Yokohama-Menu